Põhikiri

EELK Kirikumuusika Liidu põhikiri

 1. Liidu nimi, eesmärk ja asukoht
  1.1. EELK Kirikumuusika Liit (edaspidi Liit) on Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse (edaspidi
  EELK) kuuluvate kirikumuusikute või oma tegevusega kirikumuusikat toetavate isikute ühendus.
  1.2. Liidu eesmärk on aidata vaimuliku muusika viljelemise ja arendamisega kaasa Jumala Sõna
  levitamisele ja usu süvendamisele.
  1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:
  1.3.1 osaleb jumalateenistusliku elu muusikalise osa kujundamises;
  1.3.2. korraldab konverentse, seminare, õppepäevi, vaimulikke laulupäevi, festivale, kontserte,
  konkursse ja muid üritusi;
  1.3.3. salvestab kirikumuusikat ning organiseerib helikandjate ja audiovisuaalsete salvestuste tootmist
  ja realiseerimist;
  1.3.4. soodustab kirikumuusikute erialase hariduse täiendamist;
  1.3.5. annab välja, tutvustab ja levitab noote, õppematerjale ja muud kirikumuusika-alast kirjandust;
  1.3.6. aitab kaasa orelite kaitsmisele, säilitamisele ja taastamisele;
  1.3.7. teeb koostööd EELK Konsistooriumi, praostkondade, koguduste, vaimulike konverentsi,
  liturgiakomisjoni, Kirikupäeva ja laulupeo sihtasutusega ja teiste institutsioonidega ning kirikumuusikat
  õpetavate õppeasutustega Eestis ja teistes riikides;
  1.3.8. võtab osa Eesti ning rahvusvaheliste kirikumuusika- ja muusikavaldkonnas tegutsevate
  organisatsioonide tegevusest;
  1.3.9. annab välja tänukirju ja muid tunnustusi ning teeb ettepanekuid EELK autasude andmise kohta;
  1.3.10 teeb ettepanekuid riiklike ja ühiskondlike tunnustuste andmiseks kirikumuusikutele;
  1.3.11. annab välja stipendiume.
  1.4. Liit on 1. mail 1931 moodustatud E.E.L.K. Kirikumuusika Sekretariaadi ja 15. juunil 1993 asutatud
  EELK Kirikumuusika Liidu tegevuse jätkaja.
  1.5. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest,
  muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
  1.6. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik sõlmib Liiduga lepingu, milles sätestatakse osapoolte ühised
  eesmärgid ja ülesanded kirikumuusika-alases tegevuses ning EELK poolt Liidule eraldatavate
  vahendite eraldamise alused ja kord.
  1.7. Liidu ja tema juhatuse asukoht on Tallinn.
  1.8. Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 2. Liidu liikmed
  2.1. Liidu liikmeks võib olla EELK-sse kuuluv kirikumuusik või oma tegevusega kirikumuusikat toetav
  isik.
  2.2. Kirikumuusik või oma tegevusega kirikumuusikat toetav isik, kes ei kuulu EELK-sse, võib saada
  Liidu vaatlejaliikmeks. Käesoleva põhikirja punktides 2.3-2.9 kirjeldatud juhtudel on vaatlejaliige
  võrdsustatud liikmega, kusjuures vaatlejaliikmel ei ole käesoleva põhikirja punktides 2.4.1 ja 2.4.3
  nimetatud õigusi.
  2.3. Liidu liikmeks võtmise küsimuse otsustab Liidu juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel. Liikmeks
  ja vaatlejaliikmeks astumise avalduse vormid kehtestab Liidu juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat
  liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu üldkoosolek.
  Liidu juhatus annab üldkoosolekule teada Liitu vastuvõetud liikmete ja vaatlejaliikmete nimed.
  2.4. Liidu liikmel on õigus:
  2.4.1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
  2.4.2. teha Liidu üldkoosolekule ettepanekuid;
  2.4.3. valida ja olla valitud Liidu juhatuse liikmeks, välja arvatud käesoleva põhikirja punktis 2.5.1
  nimetatud juhul;
  2.4.4. saada Liidu juhatuselt teavet Liidu tegevuse kohta;
  2.4.5. astuda Liidust välja.
  2.5.1. Liidu liikmel, kes ei ole tasunud eelmise kalendriaasta liikmemaksu, ei ole üldkoosolekul
  hääleõigust ja teda ei või valida Liidu juhatuse liikmeks.
  2.5.2. Liidu liige võib mõjuval põhjusel taotleda juhatuselt liikmemaksu tasumise tähtaja pikendamist
  või liikmemaksu tasumisest vabastamist.
  2.5.3. Pensionil olev Liidu liige on liikmemaksu tasumisest vabastatud.
  2.6. Liidu liige on kohustatud:
  2.6.1. järgima Liidu põhikirja ja Liidu organite otsuseid;
  2.6.2. tasuma Liidu üldkoosoleku poolt määratud suuruses kalendriaasta jooksul Liidu liikmemaksu;
  2.6.3. teatama Liidu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks hiljemalt kahe kuu jooksul oma isiku- või
  kontaktandmete muutumisest.
  2.7. Liidu liige võib Liidu liikmeskonnast lahkuda Liidu juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.
  Liikmelisus lõpeb avalduses näidatud kuupäeval, selle puudumisel avalduse juhatusele jõudmise
  päeval.
  2.8 EELK-st lahkunud liige loetakse automaatselt Liidu vaatlejaliikmeks juhul, kui ta vastab käesoleva
  põhikirja punkti 2.2 esimeses lauses sätestatud tingimustele.
  2.9. Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
  2.9.1. liikme tegevus on vastuolus Liidu põhikirja või organite otsustega või kristlike eetikanormidega
  või kahjustab Liidu tegevust;
  2.9.2. liige ei ole kolme aasta jooksul tasunud Liidu liikmemaksu;
  2.9.3 liige ei vasta enam käesoleva põhikirja punktis 2.1 või 2.2 sätestatud liikmele esitatud
  tingimustele.
  2.10. Liidu liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale
  liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. Liidu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega
  oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle
  poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Pärast juhatuse otsust liikme väljaarvamise kohta võib see
  liige nõuda oma väljaarvamise otsustamist Liidu üldkoosoleku poolt.
 3. Liidu üldkoosolek
  3.1. Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda hääleõigusega
  kõik Liidu liikmed, arvestades käesoleva põhikirja punktis 2.5.1 sätestatud piirangut. Igal liikmel on
  üldkoosolekul üks hääl.
  3.2. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Liidu tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosoleku
  pädevusse kuulub:
  3.2.1. põhikirja muutmine;
  3.2.2. eesmärgi muutmine;
  3.2.3. käesoleva põhikirja punktis 1.6 nimetatud lepingu ja selles tehtavate muudatuste heakskiitmine;
  3.2.4. juhatuse liikmete valimine;
  3.2.5. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
  3.2.6. Liidu majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine
  3.2.7. revidendi või revisjonikomisjoni, samuti vajadusel teiste komisjonide valimine;
  3.2.8. Liidu tegevuse aastaaruande heakskiitmine;
  3.2.9. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse
  pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine;
  3.2.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
  pädevusse.
  3.3. Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku Liidu juhatus,
  teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Liidu liikmetele kirjalikult posti või e-posti teel ning
  teadaandega Liidu koduleheküljel vähemalt neli nädalat enne koosolekut. Juhatus peab üldkoosoleku
  kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest.
  3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja
  käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.
  3.5. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees, abijuhatajaks on juhatuse abiesimees. Koosolek valib
  protokollija.
  3.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu
  liikmetest. Käesoleva põhikirja punktis 3.2.1 nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on
  hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest. Käesoleva põhikirja punktis 3.2.2 nimetatud otsus
  on vastu võetud, kui selle poolt on 9/10 Liidu liikmetest. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek
  peab sel juhul olema esitatud kirjalikult.
  3.7. Hääletamine on avalik. Juhatuse liikmete ning revidendi või revisjonikomisjoni liikmete valimisel,
  samuti vähemalt 1/10 koosolekust osavõtjate nõudmisel või nõusolekul toimub salajane hääletamine.
  3.8. Üldkoosoleku protokollile kirjutavad alla juhataja, abijuhataja ja protokollija.
 4. Liidu juhatus
  4.1. Liidu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on viis (5) kuni seitse (7) liiget. Juhatuse liikmete
  täpse arvu ja valimise korra määrab üldkoosolek kindlaks enne juhatuse liikmete valimist.
  4.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe
  ja abiesimehe.
  4.3. Juhatuse esimehel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed
  võivad esindada Liitu ainult kahekesi koos.
  4.4. Juhatuse kutsub kokku ja selle koosolekuid juhatab esimees, tema puudumisel abiesimees.
  Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, nende hulgas
  esimees või abiesimees. Koosolek protokollitakse.
  4.5. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt pool koosolekul osalenud
  juhatuse liikmetest. Häälte võrdsuse korral otsustab juhataja hääl.
  4.6 Juhatus võib vastu võtta otsuseid ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
  kirjalikult (posti või e-posti teel) kõik juhatuse liikmed.
 5. Liidu revisjonikomisjon
  5.1. Üldkoosolek otsustab, kas valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon või revident, kelle ülesandeks
  on kontrolli teostamine Liidu finantsmajandusliku tegevuse üle.
  5.2. Revisjonikomisjon või revident valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni
  liige ega revident ei tohi kuuluda Liidu juhatusse ega olla Liidu raamatupidaja.
  5.3. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
  5.4. Liidu juhatuse liikmed ja töötajad peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel või revidendil
  tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
  5.5. Revisjonikomisjon või revident koostab üldkoosoleku poolt määratud revisjoni tulemuste kohta
  üldkoosolekule kirjaliku aruande ning esitab juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande kohta
  üldkoosolekule arvamuse.
 6. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
  6.1. Liit lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras. Üldkoosoleku otsus
  Liidu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui vastava otsuse poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul
  osalenud liikmetest. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle
  EELK-le kirikumuusikatöö edendamiseks.
  6.2. Liidu ühinemine teise mittetulundusühinguga või jagunemine toimub üldkoosoleku otsusel
  vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korrale.
  EELK Kirikumuusika Liidu põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu asutamislepinguga 27.
  oktoobril 2003 Tallinnas ning muudetud 19. märtsil 2012 Tallinnas.